Kdo smo
Kje nas lahko najdete
Kako poteka zdravljenje...
Možni načini zdravljenja
Na splošno o reprodukciji
Pogostost neplodnosti
Vzroki neplodnosti
Kritični faktorji plodnosti
Naši prostori
Ostale zanimive povezaveMag. čedomir Joksimoviæ, dr. vet. med., klinični embriolog

Mag. čedomir Joksimoviæ je rojen v Slovenj Gradcu 4.9.1974. Junija 2000 je kot Zosiov štipendist diplomiral na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in se zaposlil kot mladi raziskovalec - asistent na Inštitutu za histologijo in embriologijo Medicinske fakultete, kjer je vodil vaje za študente medicine, stomatologije in farmacije iz predmeta Histologija z embriologijo. Junija 2003 je na Medicinski fakulteti končal magistrski študij medicine iz področja molekulare in celične biologije.

V zadnjih letih se tako raziskovalno kot klinično izključno ukvarja z zunajtelesnimi oploditvami, andrologijo in reprodukcijo. Vsakodnevno opravlja klasične "in vitro oploditve", ICSI (Intra cytoplasmatic sperm injection), ET (Embryo transfer), biopsijo blastomer ter zamrzovanje in odmrzovanje zarodkov in semena. Raziskovalno ga predvsem zanimajo izboljšave na področju gojenja zarodkov, predimplantacijska genetika ter zgodnja selekcija zarodkov.

Že v času študija se je izobraževal v Veliki Britaniji, ZDA, Norveški in Švici.

S področja zunajtelesnih oploditev se je izobraževal v Angliji, Belgiji, Nemčiji ter na mnogih strokovnih srečanjih doma in po svetu.

Trenutno pripravlja doktorat znanosti in se nenehno izobražuje doma in v tujini. Je avtor ali soavtor nekaterih poljudnih in strokovnih člankov.

V prostem času se ukvarja z alpinizmom, smučanjem in kolesarjenjem.

Pregledni znanstveni članek


1. JOKSIMOVIÆ, čedomir, CÖR, Andrej. Uravnavanje celičnega ciklusa v normalnih malignih celicah : Cell cycle regulation in normal and malignant cells. Vet. nov. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2001, letn. 27, št. 7/8, str. 285-290. [COBISS.SI-ID 1193594]

Strokovni članek


2. JOKSIMOVIÆ, čedomir. Koristi močno presegajo pomisleke : Predimplantacijska genetska diagnostika. Znanost (Ljubl.), 29. dec. 2003, leto 45, št. 299, str. 11. [COBISS.SI-ID 1876346]

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci


3. JOKSIMOVIÆ, čedomir, CÖR, Andrej, JERAS, Matjaž, KNEŽEVIÆ, Miomir, GORENŠEK, Miro, KORITNIK, Branko, RADOSAVLJEVIč, Damjan, GORENŠEK, Matevž. Histological analysis of intervertebral disc regeneration using cultured autologous and alogenic elastic cartilage derived chondrocytes as implants. V: 4th ISCR symposium transactions. Toronto: Ardel, 2002. [COBISS.SI-ID 15182553]

4. GORENŠEK, Miro, KNEŽEVIÆ, Miomir, ZEMLJIč, Tadej, CÖR, Andrej, JOKSIMOVIÆ, čedomir, JERAS, Matjaž, ROŠKAR, T..., KAVčIč, M..., RADOSAVLJEVIč, Damjan, KORITNIK, Branko, GORENŠEK, Matevž. Nucleus pulposus replacement with cultured autologous and alogenic elastic cartilage derived chondrocytes. Eur. spine j. (Print), April 2002, letn. 11, št. 2, str. 194. [COBISS.SI-ID 14468569]

5. JOKSIMOVIÆ, čedomir. Izražanje kaspaze-3 in survivina v hepatocelularnem karcinomu in v netumorskih jetrih ob tumorju = Caspase-3 and survivin expression in hepatocellular carcinoma and in nontumorous liver. V: VITEZIÆ, Natalija (ur.). 13. mednarodni simpozij = 13th International Symposium, Novo mesto, Slovenija, 23. in 24. oktober 2003. 33. Krkine nagrade. Novo mesto: Krka, 2003, str. 76. [COBISS.SI-ID 16993241]

6. JOKSIMOVIÆ, čedomir, PIZEM, J, LUZAR, Boštjan, FERLAN-MAROLT, Ksaverija, CÖR, Andrej. The role of survivin in regulation of proliferative and apoptotic activity of hepatocellular carcinoma. Virchows Arch., September 2003, letn. 443, št. 3, str. 424. [COBISS.SI-ID 16696793]

7. JOKSIMOVIÆ, čedomir. Izražanje kaspaze-3 in survivina v hepatocelularnem karcinomu in v netumorskih jetrih ob tumorju : magistrsko delo. Ljubljana: [č. Joksimoviæ], 2003. 58 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2622996]